fellefangst-prosjekt

Fellefangst av edderkopper i Bø kommune, Telemark,

i perioden 22. mai til 17. juni 2010.

***

   

Antall feller, felletype og metode

Det ble benyttet åtte feller, parvis fordelt på fire stasjoner. Felletypen var flaskefelle, laget av halvannenliters brusflasker som ble plassert liggende nedi torvmose og hvor åpningen lå tilnærmet jevnt med marken. Fellene var tørre og utstyrt med tak av furubark, men uten ledegjerder. Flaskefellene ble utstyrt med et lag torvmose i bunn for å gi fuktighet, og også for å gi skjul for å begrense predasjon. Fravær av Zoridae (1unntak), Thomisidae, Philodromidae og Salticidae – og med ett spesielt unntak, noe jeg kommer tilbake til – skyldes at artene i disse familiene ikke lar seg stanse av glatte og steile flater. For å fange disse må fellene inneholde vann eller sprit.

Stasjon A 

Lita myr nær vei, omkranset av furu og noen få bjørker – 150 moh., lokalisert like nord for fotballhallen i Bø. Feller: A1 og A2, satt med 5 meters mellomrom. Felle A1 ble satt på åpen myr, mens felle A2 ble plassert innunder ei bjørk nær randsonen mellom myr og skog.

Stasjon B 

Blandingsskog med dominans av furu 20-40 meter fra den lille elva Lonåa – 180 moh. En del nakent berg, røsslyng, blåbær- og blokkebærlyng, samt torvmose og kvitkrull. Feller: B1 og B2. Felle B1 ble satt mellom trær på skyggefullt og fuktig område, mens B2 ble satt nedunder en bergknaus på sørvendt og mer soleksponert lokalitet 10 meter fra lita elv.

Stasjon C 

Myr nær skogkant – 240 moh. Myra er omgitt av bjørk- og furuskog. Feller: C1 og C2. C1 ble satt nær skogkant på tuepreget, halvtørr myr, mens C2 ble satt på åpen og våt myr.

Stasjon D

Torvmosemyr i et smalt belte mellom bjørk- og furuskog på den ene siden og Trytetjønn på den andre – 250 moh. Feller: D1 og D2. Begge fellene ble satt nær tjernet 3-5 meter fra skogkant.

Forsøkets varighet

Fangstperioden var tre uker for alle fellene, fra 22.05 til 13.06 for stasjon A, og fra 27.05 til 17.06 for stasjonene B, C og D. Fellene ble tømt hver tredje eller fjerde dag. Fellene ble utplassert på aftenen og tømt til samme tid på døgnet. Total fangsttid (omregnet til èn felle) var 168 felledøgn. Tall for antall arter i tabellene inkluderer kun identifiserte edderkopper.

*** 

Stasjon A

Fangstresultat for A1

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Alopecosa pulverulenta hunn 1     1
Alopecosa taeniata hunn 1     1
Araeoncus crassiceps hann 1     1
Arctosa alpigena lamperti hann     1 1
Linyphiidae sp. hunn     1 1
Pirata uliginosus hann 1     1
Pardosa sphagnicola hunn 1     1
Tallusia experta hunn 4     4
Trochosa ruricola hunn 1     1
Trochosa terricola hunn 1     1
Walckenaeria antica hann 1     1
Xysticus audax hunn 1     1
Antall arter: 11   13 0 2 15

*** 

Fangstresultat for A2

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Gnaphosa muscorum hann 1     1
Linyphiidae sp. hann     1 1
Pardosa lugubris hann 1     1
Pardosa pullata hann 4     4
Pardosa pullata hunn 4     4
Pardosa sphagnicola hunn 2     2
Pirata hygrophilus hann 3 1   4
Pirata hygrophilus hunn 1   3 4
Antall arter: 5   16 1 4 21

***

Felle A1 fanget totalt 15 edderkopper fordelt på 11 arter, mens felle A2 fanget 21 edderkopper fordelt på 5 arter. Kun 1 art, Pardosa sphagnicola, ble fanget i begge fellene til tross for at avstanden mellom fellene ikke var mer enn 5 meter.

I perioden 02.06 – 05.06 kan fangstresultatet for A2 ha blitt påvirket av ei firfisle jeg fant i fella. Kun to edderkopper ble registrert i fangsten, et kjærestepar av arten Pardosa pullata, og de så jeg løpe rett i fella da jeg kom for å tømme. 3-4 andre ulveedderkopper som beskuet firfisla på nært hold og i full trygghet, forsvant i alle retninger.

Da jeg skulle tømme fellene 09.06 og kom frem til A1, så jeg en velvoksen krabbeedderkopp (Xysticus audax) sitte ved kanten av fella. Den også ville gjemme seg og gikk i fella da jeg kom for nær, og tanker om at denne arten ville klatre ut igjen om jeg ikke handlet raskt, gjorde at jeg skyndte meg å ta av lokket for å tømme og sikre fangsten. Men sikringen av krabbeedderkoppen var allerede ivaretatt – på en brutal måte. Det var to svære Trochosa-hunner i fella, og den ene måtte ha reagert lynkjapt. I løpet av det sekundet det tok meg å ta lokket av fella, hadde Trochosa-hunnen kastet seg over den fullvoksne krabbeedderkoppen som satt hjelpeløs i et jerngrep. Og hun slapp ikke taket før de to hadde ligget på sprit lenge nok til at kontrollen over bein og muskler forsvant. At for mye sprit virker inn bl.a. på beinbevegelsene, visste jo jeg fra før av.

***

Stasjon B

Fangstresultat for B1

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Agyneta subtilis hunn 1     1
Araeoncus crassiceps hann 1     1
Bathyphantes parvulus hann 2     2
Linyphiidae sp. hann     2 2
Linyphiidae sp. hunn     3 3
Micrargus herbigradus hann 1     1
Pirata hygrophilus hunn 1     1
Pocadicnemis pumila hunn 1     1
Silometopus reussi hunn 2     2
Trochosa sp. hunn   1   1
Walckenaeria antica hann 1     1
Zora nemoralis hunn 1     1
Zoridae sp. hunn     1 1
Antall arter: 9   11 1 6 18

***

Fangstresultat for B2

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Alopecosa pulverulenta hann 1     1
Centromerus arcanus hunn 2     2
Cercidia prominens hann 1     1
Hahnia pusilla hunn 5     5
Lycosidae sp. hunn   1   1
Pardosa lugubris hunn 1     1
Pocadicnemis pumila hann 4     4
Robertus scoticus hunn 1     1
Trochosa spinipalpis hunn 1     1
Walckenaeria cucullata hunn 1     1
Zelotes clivicola hann 1     1
Antall arter: 10   18 1   19

***

Felle B1 fanget totalt 18 edderkopper fordelt på 9 arter, mens felle B2 fanget 19 edderkopper fordelt på 10 arter. Kun 1 art, Pocadicnemis pumila, ble fanget i begge fellene. Avstanden mellom fellene var 30 meter og habitat noe ulikt. (Beskrivelse av felleplassering innledningsvis).

*** 

Stasjon C

Fangstresultat for C1

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Agyneta subtilis hann 1     1
Bathyphantes parvulus hann 1     1
Ceratinella brevis hunn 1     1
Gnaphosidae sp. hann     1 1
Hahnia sp. hunn     1 1
Linyphiidae sp. hunn     1 1
Meioneta affinis hann 1     1
Pardosa lugubris hann 1     1
Pirata hygrophilus hann 2     2
Pirata hygrophilus hunn     1 1
Pocadicnemis pumila hann 2     2
Tallusia experta hunn 1     1
Trochosa sp. hunn   1   1
Antall arter: 9   10 1 4 15

***

Fangstresultat for C2

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Arctosa alpigena lamperti hann 1     1
Arctosa alpigena lamperti hunn 1 2 1 4
Meioneta rurestris hunn 1     1
Minyriolus pusillus hunn 1     1
Pardosa pullata hann 1     1
Pardosa pullata hunn 1     1
Pardosa riparia hann 1     1
Pirata hygrophilus hann 1     1
Pirata hygrophilus hunn 1     1
Tallusia experta hunn 3     3
Trochosa spinipalpis hunn 1     1
Antall arter: 8   13 2 1 16

***

Felle C1 fanget totalt 15 edderkopper fordelt på 9 arter, mens felle C2 fanget 16 edderkopper fordelt på 8 arter. To arter, Pirata hygrophilus og Tallusia experta, ble fanget i begge fellene. Avstanden mellom fellene var 15 meter og habitat noe ulikt. (Beskrivelse av felleplassering innledningsvis).

*** 

 

Stasjon D

Fangstresultat for D1

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Agyneta subtilis hann 1     1
Alopecosa pulverulenta hunn 2     2
Cnephalocotes obscurus hunn 3     3
Gongylidiellum latebricola hann 1     1
Hahnia pusilla hunn 1     1
Linyphiidae sp. hunn     1 1
Pardosa amentata hunn 1     1
Pardosa lugubris hunn 1     1
Pirata hygrophilus hann 3 1   4
Pirata hygrophilus hunn     1 1
Trochosa terricola hunn 1     1
Trochosa sp. hunn   1 2 3
Trochosa spinipalpis hunn 1     1
Antall arter: 10   15 2 4 21

***

Fangstresultat for D2

Art Kjønn Adult Subadult Juvenil Sum
Alopecosa pulverulenta hann 1     1
Arctosa alpigena lamperti hunn 1   1 2
Cnephalocotes obscurus hunn 1     1
Erigonella ignobilis hunn 1     1
Linyphiidae sp. hunn     1 1
Meioneta rurestris hunn 1 2   3
Pardosa agrestis hunn 1     1
Pardosa amentata hunn 1     1
Pirata hygrophilus hunn     1 1
Walckenaeria antica hann 1     1
Antall arter: 9   8 2 3 13

***

Felle D1 fanget totalt 21 edderkopper fordelt på 10 arter, mens felle D2 fanget 13 edderkopper fordelt på 9 arter. Fire arter, Alopecosa pulverulenta, Cnephalocotes obscurus, Pardosa amentata og Pirata hygrophilus, ble fanget i begge fellene. Avstanden mellom fellene var 25 meter og habitat tilnærmet likt. Felle D1 hadde kortere avstand både til vann og tørt habitat med røsslyng, blåbær- og blokkebærlyng.

***

Kommentar

Identifisering av edderkopper betinger ofte at dyrene er voksne, med fullt utviklede palper og epigyn. Det var derfor spennende å se hvor stor andel voksne dyr det var i materialet jeg fanget, siden innsamling av edderkopper frem til medio mai hadde stort innslag av juvenile og subadulte dyr. Av totalt 138 dyr var 104 adulte. Det gir en andel på 75,4% voksne dyr, noe som forteller meg at ultimo mai og fremover er en gunstig tid for edderkoppfangst. Felle B1 hadde størst andel adulte med 18 av totalt 19 dyr (95%). Antall ulike arter totalt var 38.

Det er mange potensielle feilkilder ved forsøket, og resultatet gir ingen adekvat oversikt over edderkoppfaunaen i forsøksområdene. Det er brukt tørre feller som nevnt innledningsvis, noe som begrenser eller hindrer fangst av flere arter i ulike familier. Videre er det benyttet liggende plastflasker, og disse er mer utsatt for rømninger enn for eksempel glassfeller med tilnærmet vertikale vegger. Begroing og planterester på flaskenes innsider kan også gi edderkoppene fotfeste nok til å komme seg fri. Skal man anvende plastflasker til tørrfeller, bør disse skylles godt etter hver tømming eller minst en gang ukentlig.

*** 

Artsliste

Agyneta subtilis
Alopecosa pulverulenta
Alopecosa taeniata
Araeoncus crassiceps
Arctosa alpigena lamperti
Bathyphantes parvulus
Centromerus arcanus
Ceratinella brevis
Cercidia prominens
Cnephalocotes obscurus
Erigonella ignobilis
Gnaphosa muscorum
Gongylidiellum latebricola
Hahnia pusilla
Meioneta affinis
Meioneta rurestris
Micrargus herbigradus
Minyriolus pusillus
Pardosa agrestis
Pardosa amentata
Pardosa lugubris
Pardosa pullata
Pardosa riparia
Pardosa sphagnicola
Pirata uliginosus
Pirata hygrophilus
Pocadicnemis pumila
Robertus scoticus
Silometopus reussi
Tallusia experta
Trochosa ruricola
Trochosa spinipalpis
Trochosa terricola
Walckenaeria antica
Walckenaeria cucullata
Xysticus audax
Zelotes clivicola
Zora nemoralis

***

Artene fordeler seg som følger, relatert til familie:

Linyphiidae 17, Lycosidae 14, Gnaphosidae 2, Araneidae 1, Hahniidae 1, Theridiidae 1, Thomisidae 1, Zoridae 1.

*** 

Må til slutt få rette en takk til Kjetil Åkra, Harald Løvbrekke, Glenn Halvor Morka og de som deltar mest aktivt på nettstedet Edderkoppkrokens forum, for nødvendig og god assistanse under identifiseringen av flere av artene som ble fanget.

***

Reklamer

9 responses to this post.

 1. Posted by Emilie on 27.06.10 at 9:10 pm

  De var kjempe fine og så søte!
  Jeg gleder meg til jeg kommer til dere igjen .
  hils så mye til morn!

  klem emilie

  Svar

  • Hei Emilie 🙂

   Har du vært innom bloggen og kikket på bilder – det var artig besøk. Når du kommer til helgen må vi ut på edderkoppjakt igjen. Kanskje på kvelden og i mørket, med hodelykt og pooter. Tipper vi finner noen edderkopper på trærne. Klem tilbake 🙂

   baj

   Svar

 2. Flott og ryddig rapport! 🙂

  Liker godt når habitatene beskrives så flott som i dette tilfellet. Bilder gjør susen! 🙂
  Ser mange godbiter her inne som ikke sees så altfor ofte. Rødlistefunnene dine drøsser på ser jeg! 🙂

  Mvh Glenn.

  Svar

  • Det som overrasket mest var det «høye» antall arter som var representert i fangstene og hvor få det var av de fleste. Pirata hygrophilus gikk igjen i fangstene og var representert på alle stasjoner, men den dannet nesten unntaket. Det synes som om ulveedderkoppene jakter aktivt over større områder ute på myrene, mens i kantsonene mellom myr og tørt/annerledes habitat, virker det som om det er flere arter og få individ av hver art – mer stasjonære edderkopper. Dette fikk meg til å tenke revir-tanken.

   Magne.

   Svar

 3. Posted by Glenn on 12.07.10 at 1:28 pm

  Ser det er en viss andel juvenile i fangstene.
  Mulig artssammensetning vil forandre seg hvis du gjentar forsøket på samme stedene om en måned?

  Det samme gjelder håvfangstene våre her. Utrolig mye juvenilt og ubestemmelig. Tror kanskje man får flere nonadulte med andre fangstmetoder enn feller. De blir nok mer vandrende under parringsopplegget sitt, og dermed lettere å ta i fellene.

  Mvh Glenn.

  Svar

  • Jeg skal gjøre et felleforsøk i høst, men på andre lokaliteter. Har benyttet åtte feller i dette forsøket, og jeg fant ut at det tok utrolig mye tid å sjekke disse regelmessig. Det ble ikke tid til særlig mye annet ved siden av jobb. Mulig jeg vil benytte væske i fellene under neste forsøk.

   Magne.

   Svar

 4. Posted by Glenn on 02.09.10 at 2:33 am

  Kommer det snart et «Håvfangstprosjekt» her? 😉

  -Glenn

  Svar

  • @Glenn

   Det tror jeg nok. Mulig jeg kommer til å utplassere feller i helgen. Tror jeg skal satse på elvebrink denne gangen, med flere feller i samme område og kun to lokaliteter. Satser på å fylle vann i fellene i håp om at frostnettene lar vente på seg litt til.

   Magne.

   Svar

 5. Posted by Glenn on 03.09.10 at 2:13 pm

  Flott! 🙂
  Håven effektiv, og den er med på hver tur, og er et godt supplement til fangstredskap.

  -Glenn

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: